dbase kardb       .

menu karawanken

dbase erpdb

Verantwoording vereffenaars Mannenkoor De Karawanken in liquidatie.

In de ledenvergadering van 30 maart 2023 is de jaarrekening t/m april 2023 goedgekeurd.
De daarbij behorende balans omvatte de volgende cijfers.

 

BALANS 30 april 2023

Aktiva
31-dec-21
30-apr-23
 
Passiva
31-dec-21
30-apr-23
Liquide middelen
27.829,31
14.656,22
 

Eigen vermogen
27.958,66
0,00
Te vorderen BTW
234,35
0,00
Nog te betalen
105,00
7.907,22
Nog te ontvangen
 

2.251,00
 

Te betalen aan Xpress
 

9.000,00
Totaal
28.063,66
16.907,22
 
 
28.063,66
16.907,22

Door het bestuur dat als vereffenaar is aangewezen, zijn de nog te ontvangen en nog te betalen bedragen afgehandeld. De afhandeling betrof de volgende mutaties

Door vereffenaars betaald en ontvangen
Balans
30-apr-23
Werkelijk
Verschil
A: Betaald
 
 
 
Gemeente Maashorst huur Mellepark
 
139,74
 
Brabant Zorg, consumpties tijdens concert
 
2.015,15
 
Videoclub Maashorst, opname concert
 
302,50
 
Drukkerij der Kinderen, drukken jubileumboekje
 
952,88
 
Wijdeven, opmaak jubileumboekje
 
226,95
 
Gemeente Maashorst, nieuwjaarsborrel
 
119,14
 
Diverse organisaties, kosten Algemene vergadering
 
476,93
 
Rabobank, bankkosten
 
56,60
 
t Handelshuis, portokosten
 
24,24
 
Bestemd voor afscheid bestuur en leden en publicatie.
 
3.705,60
 
Subtotaal betaald
7.907,22
8.019,73
112,51
 
 
 
 
B. Bestemming batig saldo
 
 
 
Kunst&Co, Xpress, batig saldo
9.000,00
 9.000,00
0,00
 
 
 
 
C: Ontvangen
 
 
 
Vriendenloterij, uitkering
 
-1.668,51
 
Gemeente Maashorst, subsidie
 
-695,00
 
Subtotaal ontvangen
-2.251,00
-2.363,51
-112,51
 
 
 
 
Saldo vereffening
14.656,22
14.656,22
0,00

Na de verwerking van de vereffeningen ontstaat de volgende eindbalans per 30 juni 2023

LIQUIDATIEBALANS PER 30 JUNI 2023 NA VEREFFENING

Aktiva 30-apr-23 30-jun-23
 

Passiva 30-apr-23 30-jun-23
Liquide middelen
14.656,22

0,00

 

Eigen vermogen
0,00

0,00

Te vorderen BTW
0,00

0,00

 

Nog te betalen
7.907,22

0,00

Nog te ontvangen
2.251,00

0,00

 

Te betalen aan Xpress
9.000,00

0,00

Totaal
16.907,22
0,00
 

 
16.907,22
0,00

Publicatie:
Via een advertentie in een landelijk dagblad worden belangstellende gewezen op de voorgenomen ontbinding van de vereniging en wordt er op gewezen dat de goedgekeurde jaarrekening per 30 april 2023 en deze vereffening voor eenieder ter inzage liggen tot 1 oktober 2023 ten kantore van het Handelsregister van KvK en dat ze zijn te downloaden via de website www.karawanken.nl
Indien er geen verzet wordt aangetekend kan de ontbinding worden bekrachtigd.

Uden, 17 juli 2023
De vereffenaars                                               

Bijlage: Jaarrekening 2022-t/m 30 april 2023

 

 

 

JAARREKENING
2022 t/m 30 april 2023

Vastgesteld door het bestuur op 27 februari 2023

Mannenkoor De Karawanken (in liquidatie)
Website:  www.karawanken.nl  
Mailadres: info@karawanken.nl
Kamer van Koophandel     Nr. 40219339

Inleiding
Hierna treft u de jaarrekening aan over 2022, waarin het bestuur zich verantwoordt. In verband met beoogde liquidatie van onze vereniging per 30-04-2023 heeft het bestuur van onze vereniging besloten het boekjaar 2022 te verlengen t/m 30 april 2023.
Daarmee verantwoordt het bestuur bij dezen dus de periode van 01-01-2022 t/m 30-04-2023.

Financiële verantwoording
We hebben net als bij de begroting voor 2022 het resultaat opgesplitst in de baten en lasten voor de repetities en voor de overige activiteiten. De overige activiteiten omvatten welzijnsactiviteiten en de concerten. Verder zijn volgens een eerder besluit alle fondsen bij elkaar gevoegd en ondergebracht bij de post Eigen Vermogen.

In de wetenschap dat de vereniging zou worden ontbonden, kon de contributie 2022 beperkt blijven tot €.100,00 per lid. Een 8-tal leden die gedurende het jaar het koor zijn komen versterken betaalden een bijdrage van €.50,00. Er zijn extra budgetten beschikbaar gesteld voor het jubileumconcert en het eindfeest. Bij het opstellen van deze jaarstukken waren nog niet alle kosten bekend. Hiervoor is een inschatting gemaakt. Daarbij is ook rekening gehouden met kosten voor een nazorg-bijeenkomst. Om voldoende tijd te hebben voor de financiële afwikkeling daarvan vindt de formele ontbinding plaats op 30 april 2023.

Na verwerking van alle baten en lasten bedraagt het resterende Eigen vermogen, dat door de Algemene vergadering bestemd is voor het lokale initiatief Xpress, afgerond €.9.000,00. In de resultatenrekening is deze last al opgenomen. Het nadelige saldo bedraagt uiteindelijk €.27.958,66, waardoor het Eigen vermogen bij ontbinding nihil is.

Omzetbelasting
In 2022 is de verplichting tot aangifte omzetbelasting beëindigd.

Vaststelling
De jaarrekening over 2022 t/m april 2023 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 februari 2023.

 

De voorzitter,                                                De penningmeester,
Jan Pieter Mudde                                           Hans Schepers

 

 

Kascontrole
De kascontrolecommissie, bestaande uit de leden Erik Maas en Jan Albers, controleren de jaarstukken en de daarop betrekking hebbende boekhouding.
De controle vond plaats op 20 maart 2023.
Hun bevindingen zijn middels hun verslag en tijdens de Algemene Vergadering gedeeld met de leden.

 Goedkeuring door de Algemene Vergadering
30 maart 2023.

Prognose Balans per 30 april 2023

Aktiva
31-dec-21
30-apr-23
 
Passiva
31-dec-21
30-apr-23
Liquide middelen
27.829,31
14.656,22
   Eigen vermogen
27.958,66
0,00
Te vorderen BTW
234,35
0,00
   Nog te betalen
105,00
7.907,22
Nog te ontvangen
 
2.251,00
   Te betalen aan Xpress
 
9.000,00
Totaal
28.063,66
16.907,22
   
28.063,66
16.907,22


Resultatenrekening 2022/2023

Omschrijving LASTEN Rekening Begroting
Rekening
Omschrijving BATEN
Rekening
Begroting
Rekening
  2021 2022
2022/23
 

2021
2022
2022/23
REPETITIES
 
 
 
 
 
 
 
Kosten dirigent 1.165,00 9.000,00 6.500,08 Contributie 3.080,00 9.450,00 4.452,50
Kosten pianist en stemmen piano 739,54 1.650,00 3.223,29 Bijdragen niet-actieve leden 90,00 90,00 97,50
Kosten repertoire en materialen
-  
350,00 279,81 Vrienden v.d. Karawanken 75,00 100,00 75,00
Huur repetitielokaal 128,35 800,00 1.048,37 Ontvangsten Vriendenloterij 898,50 900,00 2.494,21
Werving leden en presentatietechniek
    -  
500,00
-  
Rente Spaarrekening
2,00
  -  
10,10
Contributie KBZON 477,26 750,00 426,60 Opbrengst instrumenten
-  
-  
2.600,00
Bestuurskosten en representatie 510,17 1.000,00 2.412,83      
Overige kosten 186,13 400,00 725,12
 
 
 
Sub-totaal 3.206,45 14.450,00 14.616,10 Sub-totaal 4.145,50 10.540,00 9.729,31
OVERIGE ACTIVITEITEN
 
 
 
 
 
 
Opstart activiteit nieuw seizoen 4.631,05 6.000,00 8.213,02 Jaarlijks evenement 800,00
        -  
870,00
Kosten Jubileumconcert
    -  
10.000,00 11.266,27 Opbrengst kaartverkoop
 
 
3.900,00
Nazorgbijeenkomst
 
 
2.000,00 Subsidie gemeente 722,00 700,00
2.477,04
Bestemming saldo Xpress
 
 
9.000,00 Bijdragen sponsoren 212,09 250,00 160,38
Sub-totaal 4.631,05 16.000,00 30.479,29 Sub-totaal 1.734,09 950,00
7.407,42
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 Resultaat  nadelig 1.957,91 18.960,00
27.958,66
Totaal 7.837,50

30.450,00

45.095,39
  Totaal
 7.837,50
30.450,00
45.095,39

Toelichting Balans

ACTIVA

Liquide middelen

Op het moment van opmaken van de jaarrekening is bij de Rabo een bedrag van €.14.656,22 aan liquide middelen beschikbaar voor afwikkeling ontbinding.  

Te vorderen btw

De verplichting tot aangifte omzetbelasting is in 2022 vervallen.

Nog te ontvangen

Dit betreffen nog te ontvangen bedragen na opmaak van de jaarstukken. De Vriendenloterij heeft een extra schenking toegezegd en hebben we nog donaties tegoed over het 2e kwartaal 2022 en over het 1e kwartaal 2023. Tevens ontvangen we nog een gemeentelijke subsidie over 2023. (zie ook onderstaande opmerking)

 

PASSIVA

Eigen vermogen

Alle fondsen zijn opgeheven en alle middelen zijn samengevoegd tot een reserve het Eigen Vermogen.
Er is door de beperkte contributie, het jubileumconcert, het afscheidsfeest een fors nadeel.
In de begroting werd eveneens een fors tekort voorzien.
Door de betaling aan Xpress, bedraagt eind april 2023 het Eigen vermogen €.0,00.
Het verloop van het Eigen Vermogen is als volgt:

Omschrijving
Mutaties
Eigen Vermogen

Saldo op 1 januari 2022 

€. 27.958,66

Nadelig resultaat 2022/2023

18.958,59
 

Betaling aan Xpress

9.000,00
 

Beschikking over Eigen Vermogen

€.27.958,66

Saldo 30 april 2023 na bestemming

€.        0,00

Nog te betalen

Hier staan de nog te betalen kosten na opmaak jaarrekening verantwoord. Dit betreffen consumpties tijdens concert, maken opname concert, jubileumboek, kosten laatste Algemene vergadering, een nazorgbijeenkomst en overige bestuurskosten.

OPMERKING:
De nog te betalen kosten zijn ingeschat op 1 maart 2023. De belangrijkste betalingen zullen voor 30 april zijn afgewikkeld.
Een deel de nog te betalen kosten zullen na 30 april 2023 plaatsvinden.
De betalingen worden door de vereffenaars afgewikkeld.


Toelichting Resultatenrekening

LASTEN

Kosten dirigent

Betreffen 37 reguliere repetities incl. reiskosten in 2022.
In april 2022 was er sprake van een dirigentenwisseling, Contractueel zijn 3 repetities aan de vertrekkende dirigent doorbetaald.
De repetities in januari 2023 zijn t.l.v. het concert gebracht.

Kosten pianist en
stemmen piano

De uitgaven betreffen de begeleiding door de pianist inclusief zijn reiskosten. Ter voorbereiding op het jubileumconcert heeft de pianist op verzoek het koor vanaf september vaker begeleid. In 2022 heeft hij het koor 21 keer begeleid.
Voor aanvang van de repetities is de piano gestemd.

Kosten repertoire en materialen

Op verzoek van de jubileumcommissie zijn een aantal muziekstukken opnieuw gekopieerd.

Huur repetitielokaal

I.v.m. ventilatie-voorschriften is voor de repetities verhuisd naar het Mellepark.

Werving leden/presentatietechniek

We hebben oud-leden gevraagd om het koor te versterken. Hiervoor behoefden geen uitgaven te worden gemaakt.

Contributie KBZON

Betreft lidmaatschap van KBZON. Het bedrag is wat lager omdat er een correctie is toegepast i.v.m. lagere Buma-rechten in 2021. Het lidmaatschap is per 1 januari 2023 opgezegd.

Bestuurskosten en representatie

De kosten vallen deze periode hoger uit dan geraamd.
Het bestuur heeft er, gezien de aangekondigde ontbinding, voor gekozen om tijdens de Algemene vergaderingen, de oud- en nieuwjaarsbijeenkomst wat ruimhartiger te zijn met consumpties.
Ook is een bijdrage verstrekt aan een aangegeven goed doel i.v.m. het overlijden van Sjef van Esch. Verder waren er kosten voor de website. Ook het gebruikelijke afscheidsetentje van de bestuursleden wordt hier verantwoord.

Overige kosten

Dit betreffen vooral bankkosten. Verder zijn hier kleine afrondingsbedragen i.v.m. aangifte omzetbelasting verantwoord. In verband met de vereffening is nog een bedrag van €.500,00 als onvoorziene uitgaven na 30 april opgenomen.

Opstart activiteit nieuw seizoen

Dit betreft kosten voor de feestavond. Deze zijn hoger dan geraamd. Echter bij de actualisatie van de uitgaven is de raming verhoogd naar €.9.000,00. En daar zijn we onder gebleven.

Kosten jubileumconcert

De kosten voor het concert en de opbrengsten kaartverkoop zijn afzonderlijk verantwoord. De kaartverkoop is boven verwachting fors hoger uitgevallen. De kapel was helemaal uitverkocht.
Per saldo komen we ongeveer bij de raming uit die we op 1 december 2022 presenteerden.

BATEN

 

Contributie

In het licht van de ontbinding van de vereniging is de contributie voor 2022 beperkt gebleven tot €.100,00. In 2022 hebben 41 leden contributie betaald, waarvan 1 lid vanwege ziekte wat minder heeft betaald. Verder hebben 8 oud-leden het koor versterkt. Hen is een symbolisch bedrag van €.50,00 gevraagd. 
Aan het einde van deze periode waren er nog slechts 38 leden.

Bijdragen niet-actieve leden

Een oud-lid betaalde maandelijks een donatie.

Vrienden v.d. Karawanken

In 2022 waren er 2 betalende vrienden.

Ontvangsten Vriendenloterij

40% van de kosten van een lot komt t.g.v. De Karawanken.
Bij de laatste ontvangst waren er nog 9 deelnemers.
Per kwartaal is dat ongeveer €.150,00. Onlangs is een extra schenking toegezegd van €.1.256,00.

Rente Spaarrekening

Over 2021 en 2022 is tezamen €10,10 aan rente ontvangen.

Jaarlijks evenement

Op 28 januari 2023 vond het eindfeest plaats. De eigen bijdrage bedroeg €.10,00 per persoon.

Subsidie gemeente

De algemene subsidie groot € 680,00 is gebaseerd op het aantal leden. Verder is een compensatie ontvangen van €.1.102,04 i.v.m. controles rondom corona. Ook is ook de algemene subsidie groot €.695,00 voor 2023 ontvangen.

Bijdragen sponsoren

In 2022 is €.160,38 ontvangen vanuit de Rabo-clubkas-actie.
Overige sponsoren zijn niet benaderd.

Verklaring hoger saldo na Algemene Vergadering 1 december 2022

In deze Algemene vergadering presenteerden wij een prognose van het batig saldo van afgerond €.6.300,00, dat bestemd werd voor Xpress. Op dat moment moesten echter de belangrijkste kosten voor het jubileumconcert en de feestavond nog worden uitgegeven en was ook nog niet begonnen met de vereffening.
De donatie komt nu uit op €.9.000,00. Dat is €.2.700,00 hoger.

De belangrijkste verklaringen (in afgeronde getallen) hiervoor zijn:

  • Verkoop piano’s aan Kunst & Co                 €. 2.600,00
  • Meer kaartverkoop concert                           €. 1.000,00
  • Extra inkomsten Vriendenloterij                  €. 1.400,00
  • Subsidie gemeente 2023                               €.    700,00

Extra baten                                                                                  €. 5.700,00

  • Onvoorziene uitgaven boekje en overig       €. 1.000,00
  • Nazorgbijeenkomst                                       €. 2.000,00

Extra lasten                                                                                 €. 3.000,00

Per saldo hoger saldo                                                            €. 2.700,00